Regulamin Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział I:
Postanowienia ogólne

 • §1

Zażont Samorzontu Uczniowskiego, zwany dalej Zażontem, jest wybieralnym organem władzy wykonawczej w Samorządzie Uczniowskim, zwanym dalej SU.

 • §2

Zażont działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Statutu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie z dn. 12 kwietnia 2005 r. z późń. zm. oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II:
Cele działalności Zażontu

 • §3

Do głównych celów działalności Zażontu należy:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra uczniów,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. reprezentowanie SU w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami szkoły,
 7. reprezentowanie SU w kontaktach z innymi szkołami, urzędami i organizacjami.

Rozdział III:
Funkcjonowanie Zażontu

 • §4

Do obowiązków członków Zażontu należy:

 1. uczestnictwo w posiedzeniach Zażontu i realizacja jego celów,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zażontu SU.
 • §5
 1. Na czele Zażontu stoi Wybitny Austriacki Akwarelista (dalej Przewodniczący Zażontu).
 2. Zastępcą Przewodniczącego Zażontu jest Wiceprzewodniczący Zażontu.
 3. Komisarz ds. finansów jest odpowiedzialny w Zażontzie za kwestie finansów.
 4. Pozostały skład Zażontu jest w całości wyłaniany podczas wyborów Zażontu, a lista jego członków jest formalizowana w czasie wyborów Zażontu.
 5. Członkostwa w Zażontzie nie można się zrzec.
 • §6

Przewodniczący Zażontu:

 1. kieruje pracą Zażontu,
 2. przewodniczy posiedzeniom Zażontu,
 3. reprezentuje SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organizacjami,
 4. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców roczne sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania SU, będące podsumowaniem bieżącej pracy Zażontu w świetle rocznego planu działania SU.
 • §7

Wiceprzewodniczący Zażontu:

 1. wspiera Przewodniczącego Zażontu w realizacji jego zadań,
 2. zastępuje Przewodniczącego Zażontu w pełnieniu jego obowiązków w razie jego nieobecności lub uzasadnionej niedyspozycji,
 3. wspólnie z Przewodniczącym pełni funkcje reprezentacyjne i współprowadzi obrady Zażontu.
 • §8

Komisarz ds. finansów:

 1. zarządza środkami finansowymi Zażontu,
 2. na polecenie Przewodniczącego współpracuje z przedstawicielami klas, Radą Rodziców i Dyrekcją w celu pozyskiwania środków na działanie SU.
 • §9
 1. Kadencja Zażontu trwa rok.
 2. Kadencja Zażontu rozpoczyna się z dniem zebrania się Zażontu na jego pierwsze posiedzenie i trwa do momentu zebrania się pierwszego posiedzenia Zażontu nowej kadencji.
 • §10
 1. Posiedzenia Zażontu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Uczestniczą w nich wszyscy członkowie Zażontu.
 2. Posiedzenia Zażontu są zwoływane przez:
  1. Przewodniczącego Zażontu,
  2. Opiekuna SU,
  3. co najmniej połowę członków Zażontu.
 3. Przewodniczący Zażontu ma możliwość odwołania planowego posiedzenia Zażontu, pod warunkiem odbycia się posiedzenia zastępczego nie później niż 30 dni od daty odwołnego zebrania.
 4. Obradami Zażontu kieruje Przewodniczący Zażontu.
 5. Patronat nad posiedzeniami Zażontu sprawuje Opiekun SU.
 6. Posiedzenia Zażontu są otwarte dla wszystkich członków SU.
 • §11
 1. Zażont w trakcie posiedzeń podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały są publikowane na terenie szkoły i w formie elektronicznej.

Rozdział IV:
Postanowienia końcowe

 • §12

Regulamin Zażontu jest uchwalany przez Zażont większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 50% członków Zażontu.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

Pewnym krokiem w przyszłość

Kwiecień to ostatni moment w roku, gdy uczniowie wszystkich roczników razem mogą przechadzać się po korytarzach – wkrótce matury i studia i… i co dalej? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy licealista. Samorząd Uczniowski postanowił wspomóc wysiłki Zakładników przygotowując serię warsztatów, które ułatwią podejmowanie trudnych życiowych wyborów.

Cykl zaczęliśmy 6 kwietnia od obszernego wykładu na temat studiów za granicą. Ta część projektu odbyła się na szkolnej auli. Z przerażeniem liczyliśmy wchodzących, pamiętając o maksymalnym dociążeniu stropu. Jednak na szczęście wszyscy się zmieścili, i mogliśmy zająć się tematem spotkania. W skład audytorium wchodzili głównie drugoklasiści. Wykład został poprowadzony przez absolwentów naszej szkoły: Anię Białas (Oxford University) i Wiktora Rybskiego (Bocconi University). W jego trakcie przybliżone zostały realia studiów za granicą, procesy rekrutacji na zagraniczne uczelnie, oraz wymagania, które narzuca większość z nich.

Kolejne spotkanie miało miejsce 14 kwietnia, i trwało tak długo, że watacha nauczycieli rozpoczęła prostest przeciwko okupowaniu pożądanej sali lekcyjnej. Tym razem już stricte warsztaty dotyczyły umiejętności pisania Personal Statement. Warsztaty poprowadzili ponownie Ania Białas (istnie brytyjska cierpliwość!) oraz uczennica klasy trzeciej Dorota Kolarska. W czasie warsztatów Zakładnicy poznali największe błędy w pisaniu PS, dowiedzieli się na co warto zwrócić uwagę, a także mogli na bieżąco napisać wstępny list motywacyjny.

Ostatnią część cyklu stanowiły wrasztaty dotyczące tego, co Piątkowe Misie lubią najbardziej, czyli debatowania. Tym razem jednak nie dotyczyły one debat oxfordzkich. Kto z nas nigdy nie chciał być lordem? Może nie od razu Lordem Sithów, ale zasiadanie w Izbie Lordów brzmi dość kusząco. Nieco bardziej abstrakcyjnie brzmi propozycja bycia gminą, ale Izba Gmin także kusi. Dlatego właśnie tym razem debatowaliśmy na zasadach Bytyjskiej Debaty Parlamentarniej. Skontaktowaliśmy się z Klubem Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustaliliśmy wspólny termin na 28 kwietnia. Warsztaty poprowadziła dla nas osobiście Prezeska Klubu, Ewelina Wołosin. Cieszyły się one zainteresowaniem mimo wieczornej pory (18:00-21:00), oraz przygotowań do dnia otwartego, który odbył się następnego dnia. Głównym tematem warsztatów miały być Zagrożenia dla demokracji, ale omawiano także inne tematy. Zakładnicy dowiedzieli się między innymi, że każdy argument powinien być SExI (State, Examin, Ilustrated), a także doszli do konstruktywnych wniosków na główny omawiany temat; za główne zagrożenia uznano bierność obywatelską, podmiotowe traktowanie prawa, wzrastanie w siłę radykałów i populistów oraz globalizację i wpływ mediów jako czwarta władza. Troje z biorących udział w warsztatach zostało wyróżnionych nagrodą w postaci całkowicie sfinansowanego wyjazdu na międzynarodowy kongres Debaciarzy Parlamentarnych do Wilna w sierpniu tego roku. Ustaliliśmy także, że warsztaty zostaną powtórzone w maju dla tych, którzy nie zdołali dotrzeć na pierwszy termin.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że to pierwsze na tak szeroką skalę zakrojone działania dotyczące planowania przyszłości, w tak krótkim czasie. Samorząd wykazał się ciężką pracą na każdym etapie przygotowania cyklu – od sprowadzania z zagranicy absolwentów, przez kwestie sprzętowo – techniczne, aż po takie drobnostki, jak organizowanie czasu i przestrzeni. Na szczęście, samorządowcy nie zawiedli i wszystko poszło zgodnie z planami. W cykl zaangażowała się prawdziwa rzesza uczniów, nawet tych, którzy swoje wybory będą podejmować dopiero za dwa lata. Na pewno wszyscy uczestnicy wynieśli wiele praktycznych informacji, a akcja z pewnością zostanie powtórzona za rok.

 

Noc Filmowa

Wielu artystów na kartach historii udowodniło, że sztuka potrafi objawiać się pod wieloma postaciami. Niestety, w przestrzeni szkolnej często zawęża się ją do malarstwa, literatury i rzeźby. Myślę jednak, że istnieje jeszcze wiele dziedzin, które moglibyśmy zmieścić w obszernym znaczeniu tego terminu. Jedną z nich jest sztuka filmowa, dziś bardzo popularna również poprzez swoje walory rozrywkowe.

18.03 Samorząd Uczniowski V LO, chcąc pobudzić zainteresowanie owym filarem obecnej kultury popularnej, zorganizował szkolną noc filmową. Wydarzenie rozpoczęło się około godziny 20:15. Zdecydowano aby zróżnicować repertuar , toteż uczniowie mieli okazję zobaczyć zarówno doskonałe dramaty, thrillery  jak i lekkie komedie. Wszystkie filmy musiały jednak zdobyć szerokie uznanie i zainteresowanie w świecie.

Pełny repertuar przedstawiał się następująco:

 • Stulatek
 • Śniadanie u Tiffany’ego
 • Podziemny krąg
 • Lśnienie
 • Kac Vegas
 • Sherlock Holmes
 • Spirited Away
 • Amelia

W wydarzeniu wzięło udział około 170 uczniów ze wszystkich klas. Nad bezpieczeństwem uczestników przez całą noc czuwała grupa wyznaczonych nauczycieli. Całość zakończyła się rano następnego dnia.