Regulamin Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział I:
Postanowienia ogólne

 • §1

Zażont Samorzontu Uczniowskiego, zwany dalej Zażontem, jest wybieralnym organem władzy wykonawczej w Samorządzie Uczniowskim, zwanym dalej SU.

 • §2

Zażont działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Statutu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie z dn. 12 kwietnia 2005 r. z późń. zm. oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II:
Cele działalności Zażontu

 • §3

Do głównych celów działalności Zażontu należy:

 1. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 2. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 3. zwiększenie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra uczniów,
 4. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 5. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 6. reprezentowanie SU w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami szkoły,
 7. reprezentowanie SU w kontaktach z innymi szkołami, urzędami i organizacjami.

Rozdział III:
Funkcjonowanie Zażontu

 • §4

Do obowiązków członków Zażontu należy:

 1. uczestnictwo w posiedzeniach Zażontu i realizacja jego celów,
 2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zażontu SU.
 • §5
 1. Na czele Zażontu stoi Wybitny Austriacki Akwarelista (dalej Przewodniczący Zażontu).
 2. Zastępcą Przewodniczącego Zażontu jest Wiceprzewodniczący Zażontu.
 3. Komisarz ds. finansów jest odpowiedzialny w Zażontzie za kwestie finansów.
 4. Pozostały skład Zażontu jest w całości wyłaniany podczas wyborów Zażontu, a lista jego członków jest formalizowana w czasie wyborów Zażontu.
 5. Członkostwa w Zażontzie nie można się zrzec.
 • §6

Przewodniczący Zażontu:

 1. kieruje pracą Zażontu,
 2. przewodniczy posiedzeniom Zażontu,
 3. reprezentuje SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organizacjami,
 4. przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców roczne sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania SU, będące podsumowaniem bieżącej pracy Zażontu w świetle rocznego planu działania SU.
 • §7

Wiceprzewodniczący Zażontu:

 1. wspiera Przewodniczącego Zażontu w realizacji jego zadań,
 2. zastępuje Przewodniczącego Zażontu w pełnieniu jego obowiązków w razie jego nieobecności lub uzasadnionej niedyspozycji,
 3. wspólnie z Przewodniczącym pełni funkcje reprezentacyjne i współprowadzi obrady Zażontu.
 • §8

Komisarz ds. finansów:

 1. zarządza środkami finansowymi Zażontu,
 2. na polecenie Przewodniczącego współpracuje z przedstawicielami klas, Radą Rodziców i Dyrekcją w celu pozyskiwania środków na działanie SU.
 • §9
 1. Kadencja Zażontu trwa rok.
 2. Kadencja Zażontu rozpoczyna się z dniem zebrania się Zażontu na jego pierwsze posiedzenie i trwa do momentu zebrania się pierwszego posiedzenia Zażontu nowej kadencji.
 • §10
 1. Posiedzenia Zażontu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Uczestniczą w nich wszyscy członkowie Zażontu.
 2. Posiedzenia Zażontu są zwoływane przez:
  1. Przewodniczącego Zażontu,
  2. Opiekuna SU,
  3. co najmniej połowę członków Zażontu.
 3. Przewodniczący Zażontu ma możliwość odwołania planowego posiedzenia Zażontu, pod warunkiem odbycia się posiedzenia zastępczego nie później niż 30 dni od daty odwołnego zebrania.
 4. Obradami Zażontu kieruje Przewodniczący Zażontu.
 5. Patronat nad posiedzeniami Zażontu sprawuje Opiekun SU.
 6. Posiedzenia Zażontu są otwarte dla wszystkich członków SU.
 • §11
 1. Zażont w trakcie posiedzeń podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały są publikowane na terenie szkoły i w formie elektronicznej.

Rozdział IV:
Postanowienia końcowe

 • §12

Regulamin Zażontu jest uchwalany przez Zażont większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 50% członków Zażontu.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

Dodaj komentarz