Zadania SU

Zadania Samorządu Uczniowskiego określa § 27 Statutu szkoły:

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Uczeń kandydujący do samorządu uczniowskiego powinien spełniać wymogi formalne w postaci średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4.0 oraz rocznej oceny z zachowania co najmniej dobrej – w roku szkolnym poprzedzającym wybory (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od powyższego progu). Uczeń kandydujący do samorządu uczniowskiego zobowiązany jest również przedstawić pozytywną opinię (wystawioną przez wychowawcę) odnośnie swojego zachowania, frekwencji i ocen cząstkowych za okres od początku bieżącego roku szkolnego do dnia wystawienia pisma.

4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów:
a) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawa do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należą:
1) Uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;
2) Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej o skreślenie ucznia z listy uczniów;
4) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
5) Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
6) Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.